Preloader
 

Jobcenter

Alle mennesker er unikke. Derfor kræver det en unik indsats, når en borger på kanten af arbejdsmarkedet, har behov for hjælp til at vende tilbage – uanset om det er til beskæftigelse på ordinære vilkår eller til en form for støttet beskæftigelse.

Hos Ginsbo | Valentin tror vi på, at alle har et potentiale, som kan udnyttes. Vores tilgang er derfor i respekt for den enkelte og dennes ressourcer – uanset hvilke udfordringer der måtte være tale om.

Vi tilbyder unikke forløb til unikke borgere – på den måde tror vi på, at vi når længst og opnår det bedste resultat.

Vi er fleksible i vores tilbud og tilbyder altid at drøfte et kommende forløb hos os, inden I henviser en borger, ligesom vi tilbyder fælles opstartsmøder samt løbende fællesmøder efter behov. Vi har mulighed for at tilbyde løbende indtag.

Vi tilbyder følgende forløb:

Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, der har brug for afklaring af deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvor det ikke på forhånd kan vurderes, om det er muligt for borgeren at vende tilbage til ordinær beskæftigelse. Der vurderes behov for en grundig beskrivelse af borgens arbejdsevne - og det forventes, at borgeren kan deltage i virksomhedspraktik.

Forløbet henvender sig ligeledes til borgere, hvor der er behov for dokumentation af arbejdsevnen forud for, at sagen forelægges Jobcentrets Rehabiliteringsteam.

Indsats
Etablering af virksomhedspraktik kombineret med støttende samtaler.

Så vidt det er muligt, kombineres eller efterfølges praktikken af timer, hvor borgerne borgeren ansættes på enten ordinære løntimer eller tilbydes ansættelse i fleksjob i virksomheden.

Forløbet igangsættes med en indledende samtale – enten med borgeren alene eller som fællesmøde i Jobcenteret.

Tilbagemelding
Der er løbende tilbagemeldinger igennem hele forløbet. Forløbet afsluttes altid med en fyldestgørende slutrapport.

Forløbsperiode
Forløbet og praktikkens længde aftales altid individuelt og efter gældende lovgivning.

Henvisning
Henvisning sker sikkert og krypteret her på siden. Gå til Henvisning.

Alle henvisninger følges op af telefonisk drøftelse med sagsbehandler for afstemning af forløbet.

Kontakt os gerne for yderligere information vedr. forløb og pris.
Målgruppe
Forløbet henvender sig til sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, der er i et ansættelsesforhold, og som har behov for støtte til en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen.

Forløbet kan ligeledes tilbydes borgere, der endnu ikke er sygemeldt, men som har behov for støtte og rådgivning inden for beskæftigelseslovgivningen, således de fastholdes i deres eksisterende ansættelse, og hvor en sygemelding - så vidt muligt - kan undgås.

Forløbet kan desuden anvendes til borgere, hvor det skal afklares, om betingelserne for fastholdelsesfleksjob er opfyldte.

Forløbet kan tilbydes både lønmodtagere og selvstændige.

Indsats
I forløb, hvor der er tale om sygemelding, arbejdes der målrettet imod delvis/fuld raskmelding, og det tilstræbes, at den gradvise tilbagevenden sker inden for den arbejdsfunktion, som borgeren er ansat til at varetage. Alternativt, hvis der vurderes behov for en bredere vurdering af borgeres arbejdsevne, kan der i samarbejde med arbejdspladsen ses på muligheder for omplacering.

Tilbagevenden til arbejdspladsen kan ske via en delvis raskmelding eller gennem virksomhedspraktik.

En virksomhedspraktik på arbejdspladsen kan blive iværksat i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan vende gradvist tilbage, gennem en delvis raskmelding. Virksomhedspraktikken skal derved ses som et middel til at fastholde den syge på arbejdspladsen. Virksomhedspraktikken kan kombineres med eller efterfølges af en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen gennem en delvis raskmelding.

I forløb hvor det skal afklares, om borgere opfylder betingelserne for fastholdelsesfleksjob, tages der altid stilling til, om der kan iværksættes (yderligere) tiltag, der kan udvikle borgerens arbejdsevne, ligesom der tages stilling til, om borgeren har været forsøgt, fastholdt i u-støttet beskæftigelse jf. gældende lovgivning.

Forløbet igangsættes med en indledende samtale - enten med borgeren alene, som fællesmøde i Jobcenteret og/eller fællesmøde på arbejdspladsen.

Tilbagemelding
Der er løbende tilbagemeldinger igennem hele forløbet. Forløbet afsluttes altid med en fyldestgørende slutrapport.

Forløbsperiode
Forløbet og praktikkens længde aftales ved henvisningen.

Henvisning
Henvisning sker sikkert og krypteret her på siden. Gå til Henvisning.

Alle henvisninger følges op af telefonisk drøftelse med sagsbehandler for afstemning af forløbet.

Kontakt os gerne for yderligere information vedr. forløb og pris.
Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, hvor der er brug for en detaljeret beskrivelse af deres aktuelle funktionsniveau, med henblik på at målrette den beskæftigelsesrettede indsats.

Funktionsbeskrivelsen kan f.eks. anvendes i situationer, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at iværksætte virksomhedspraktik i forhold til det aktuelle funktionsniveau, konkretisering af skånehensyn eller som supplement til sagen, når den skal forelægges Rehabiliteringsteamet.

Indsats
Funktionsbeskrivelsen udarbejdes af ergoterapeut ud fra individuelle samtaler med den enkelte borger i dennes hjem.

Samtalerne tager afsæt i ADL (almindelig daglig livsførelse) herunder PADL og IADL. Derudover gennemføres min 2. aktiviteter og/eller test – herunder f.eks. gangtest, kognitiv screening eller anden aktivitet i hjemmet.

Der vil i samtalerne være fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og rapporten afsluttes med et ergoterapeutisk perspektiv ift. beskæftigelse.

​​Afrapportering
Afrapportering sker ved slutningen af forløbet med en fyldestgørende rapport.

Forløbsperiode
Borgeren henvises til forløb på op til 4 uger.

Henvisning
Henvisning sker sikkert og krypteret her på siden. Gå til Henvisning.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, der har brug for at skifte retning i forhold til nuværende eller tidligere beskæftigelse - og som står overfor en kommende raskmelding.

Der kan være tale om helbredsmæssige udfordringer der gør, at tidligere erhverv ikke længere kan bestrides, eller hvor borgeren synes fastlåst i forhold til at se nye jobmuligheder. Ligeledes kan borgeren være i en situation, hvor raskmelding til A-kasse synes uoverskueligt – eksempelvis grundet et ændret helbred.


Indsats
Forløbet tager udgangspunkt i Praiceprofilen med afsæt i borgerens personlige kompetencer ift. arbejdsmarkedet, ligesom der er fokus på, at borgerens ressourcer synliggøres og bringes i spil.

Praiceprofilen udfyldes af borgeren og dennes netværk og fokus i samtalerne er borgerens styrker i relation til ovenstående, herunder sparring på deres Soft Skill CV.

Der arbejdes med en høj grad af medinddragelse af borgeren, og det forventes at borgeren deltager aktivt i processen.


Afrapportering
Forløbet afsluttes med en slutrapport som indeholder forslag/plan til fremtidige beskæftigelsesmuligheder – herunder udleveres Soft Skill CV, Jobsamtalerapport og personlig rapport.

Forløbsperiode
Borgere der står overfor en snarlig raskmelding i A-kasse regi og hvor fokus er at støtte borgeren heri.

Forløbet vil have en varighed på 4 uger.


Henvisning
Henvisning sker sikkert og krypteret her på siden. Gå til Henvisning.

Kontakt os gerne for yderligere information vedr. forløb og pris.
 
Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, der har brug for gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet, efter en kortere eller længere periode med sygdom, ledighed eller lign., og hvor det vurderes sandsynligt, at de gennem en virksomhedspraktik gravidvist kan (gen)indtræde på det ordinære arbejdsmarked - i en eller anden udstrækning.

Forløbet henvender sig ligeledes til borgere, der har brug for afklaring af uddannelses- og/eller fremtidige beskæftigelsesmål, eller borgere der har behov for opkvalificering.

Indsats
Etablering af virksomhedspraktik kombineret med støttende samtaler.

Så vidt det er muligt, kombineres eller efterfølges praktikken af timer, hvor borgerne ansættes med ordinære løntimer.

Tilbagemelding
Der er løbende tilbagemeldinger igennem hele forløbet. Forløbet afsluttes altid med en fyldestgørende slutrapport.

Forløbsperiode
Forløbet og praktikkens længde aftales altid individuelt og efter gældende lovgivning.

Henvisning
Henvisning sker sikkert og krypteret her på siden. Gå til Henvisning.

Alle henvisninger følges op af telefonisk drøftelse med sagsbehandler for afstemning af forløbet.

Kontakt os gerne for yderligere information vedr. forløb og pris.
Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, der er sygemeldt, enten helt eller delvist grundet stressrelaterede symptomer. Sygemeldingen skal som udgangspunkt og udelukkende omhandle stress og/eller følgevirkninger heraf.

Indsats
Stresscoachforløbet består af ugentlige samtaler. Den første samtale er af min. 1½ times varighed, hvor der lægges plan for de videre samtaler, herunder afdækning af borgerens egne mål, ønsker samt forventninger til forløbet. Der arbejdes undervejs i forløbet med stressmønstre, egne overbevisninger, livshjul samt livsbalance, ligesom der imellem hver samtale aftales hjemmeøvelser, dagbog mv.

Fokus er altid tilbagevenden til arbejdsmarkedet i størst muligt omfang.

Forløbet kan, idet omfang det vurderes relevant, suppleres eller efterfølges med relevant virksomhedspraktik med henblik på optræning af arbejdsevnen, eller suppleres eller efterfølges af vores arbejdsfastholdelsesforløb, for de borgere, der er job.

Tilbagemelding
Der udarbejdes slutrapport i forbindelse med afslutningen af forløbet.

Forløbsperiode
Borgerne henvises til forløb på op til 8 uger.

Henvisning
Henvisning sker sikkert og krypteret her på siden. Gå til Henvisning.

Alle henvisninger følges op af telefonisk drøftelse med sagsbehandler for afstemning af forløbet.

Kontakt os gerne for yderligere information vedr. forløb og pris.

Vi står altid klar til at besvare spørgsmål – kontakt os gerne for yderligere information.